Publicerade EBH-rapporter

Evidensbaserad habilitering

Arbetet med evidensbaserad habilitering, EBH, syftar till att på ett systematiskt sätt sammanställa och tillgängliggöra erfarenheter samt evidens kring olika insatser som ges av habiliteringsverksamheter i Sverige.

För att garantera högsta möjliga kvalitet på de insatser som erbjuds och för att öka det kritiska tänkandet syftar detta arbetssätt även till att tillhandahålla aktuell och systematiskt sammanställd kunskap för habiliteringspersonal.

Områden som berörs i publicerade EBH-rapporter

 • Autismspektrumtillstånd
 • Dysartri
 • Föräldrastöd
 • Inkontinens
 • Kognition vid ryggmärgsbråck
 • Kognitivt stöd
 • Motorik (gångförmåga, oralmotorik)
 • Problemskapande beteende
 • Skolios
 • Smärta
 • Språk och kommunikation

Publicerade EBH-rapporterTal och oral sensomotorisk intervention

Publicerad: 2017

Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen

Publicerad: 2015

Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos barn/unga/vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar

Publicerad: 2015

Kognition vid ryggmärgsbråck - en kunskapsöversikt

Publicerad: 2015

Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende

Publicerad: 2014

Metoder för kognitivt stöd

Publicerad: 2013

Metoder för att bibehålla och förbättra ledrörlighet

Publicerad: 2012

Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern

Publicerad: 2012

Föräldrastöd inom barn och ungdomshabiliteringen

Publicerad: 2010

Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares

Publicerad: 2010

Inkontinens vid utvecklingsstörning

Publicerad: 2009

Oralmotoriska behandlingsmetoder inom barn- och ungdomshabiliteringen

Publicerad: 2006