Områden

Områden

Här kan du läsa om hur habiliteringen är organiserad i varje region. Varje område träffas regelbundet för att diskutera frågor till och från styrelsen. 


Norra området

Region Norrbotten

Länsenheten Särskilt Stöd ansvarar för Hjälpmedelskonsulenterna, LSS Råd och Stöd, samt vuxenhabiliteringen i länet.
Hjälpmedelskonsulenterna verkar för att personer med funktionsnedsättning får en individuell behovsbedömning och hjälpmedel förskrivna. Uppdraget innebär att stödja hjälpmedelsförskrivarna i förskrivningsprocessen avseende hjälpmedel till barn och vuxna.
Råd och stödverksamheten bedrivs utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ansvara för rådgivning och personligt stöd. Verksamheten riktar sig till vuxna från 18 år.
Länsenhetens vuxenhabilitering ansvarar för specialiserad habilitering och vänder sig till patienter med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Här ingår Neuropsykiatriska vuxenteamet (NeuroVux) som ansvarar för utredningar av neuropsykiatriska frågeställningar hos vuxna utan allvarligare psykiatrisk problematik. Verksamheten riktar sig till vuxna patienter från 18 år.
Antal medarbetare: cirka 50
Verksamhetschef: Christina Karlsson

Region Västerbotten

Habiliteringscentrum i Västerbotten är en länsverksamhet som består av fyra verksamhetsgrenar:
• Barn- och ungdomshabilitering
• Vuxenhabilitering råd och stöd
• Synrehabilitering
• Hörselrehabilitering
Arbetet bedrivs i tvärvetenskapliga team och arbetsplatserna är placerade i Umeå, Skellefteå och Lycksele.
Mål och inriktning:
• Främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
• Undanröja hinder och genom det bidra till en fungerande vardag, i ett livs perspektiv, för de barn, ungdomar och vuxna vi möter.
• Utgå från respekt för den enskildes personliga integritet och rätt till medbestämmande och inflytande.
Patientgrupp och uppdrag:
• Habilitering enligt HSL för personer med intellektuell funktionsnedsättning, svår rörelsenedsättning, autismspektrumtillstånd, syn- och/eller hörselnedsättning.
• Rehabilitering enligt HSL för personer med syn- och/eller hörselnedsättning.
• Rehabilitering enligt HSL för barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador (uppdrag för norra regionen)
• Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS
Statistik: Cirka 30 000 besök per år
Antal medarbetare: Cirka 180
Verksamhetschef: Gunilla N Larsson

Region Västernorrland

Region Jämtland Härjedalen

 


Mellersta området

Region Dalarna

Habiliteringen i Dalarna ger habilitering för barn, ungdomar och vuxna fördelat på fem enheter i länet, Falun, Borlänge, Mora, Ludvika och Hedemora. Arbetet bedrivs i tvärvetenskapliga team. Brukarna ska ha behov av, och ges tillgång till, insatser från flera kompetensområden som inte kan erbjudas från andra verksamheter.
Patientgrupp: Personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar; intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, autism eller autismliknande tillstånd remitterade före 6 års ålder, hjärnskada förvärvad före 16 års ålder.
Statistik: cirka 27 600 besök per år
Antal medarbetare: cirka 125
Verksamhetschef: Cecilia Björklund

Region Gävleborg

 

Region Sörmland

Habiliteringsverksamheten i Region Sörmland är en länsövergripande verksamhet för barn, unga och vuxna med varaktiga, medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.
Mottagningar är geografiskt organiserade och finns i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Hörsel- och dövmottagningen, synmottagningen och tolkcentralen har ett länsövergripande uppdrag. Dessa är placerade och utgår från Eskilstuna.
Patientgrupp och uppdrag: Funktionsnedsättningen har sin grund i psykomotorisk utvecklingsförsening, rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, bestående hjärnskada, hörselskada, synskada eller bestående funktionsnedsättning efter sjukdom/skada. Verksamheten har utredningsuppdrag för autismspektrumtillstånd, alla åldrar och personkretsbedömningar för vuxna som ligger till grund för kommunernas ställningstagande till berättigande av LSS-insatser. På förfrågan kan fin- och grovmotoriska bedömningar och hjälpmedelsförskrivning göras för barn i skola eller som komplement till annan utredning. För Tolkcentralen är uppdraget att främja kommunikation genom specialiserade tolktekniker i vardagssituationer.
Antal besök: 16000 fysiska, 6000 via telefon samt 5000 virtuella kontakter under 2021
Antal medarbetare: cirka 150 personer
Verksamhetschef: Birgitta Törnblom

Region Uppsala

Habilitering Uppsala ger habilitering för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar som faller inom habiliteringens ansvarsområde. Habiliteringsenheter finns på fem orter i Uppsala län; Enköping, Bålsta, Östhammar, Tierp och Uppsala. I de något mindre enheterna i länet arbetar personalen med alla funktionshindergrupper. I Uppsala finns det tre större enheter som arbetar diagnosinriktat. Alla enheter består av tvärvetenskapliga team.
Habilitering Uppsala har ett utredningsuppdrag för små barn upp till 6 år med förmodad neuoropsykiatrisk diagnos. Utredningar för övriga patientgrupper delas med bland annat psykiatrin.
Till verksamhetsområdet finns även ett högspecialiserat konsultteam kring svåra beteendestörningar och de arbetar med Positivt BeteendeStöd (PBS) som metod. PBS-teamet arbetar konsultativt som stöd till alla enheter inom Habilitiering Uppsala.
Patientgrupp: Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och autismliknande tillstånd, rörelsenedsättning samt med personer med tidigt förvärvade hjärnskador som ger livslång funktionsnedsättning samt personer med förvärvade hjärnskador i yrkesverksam ålder där det finns stor kognitiv påverkan.
Statistik: Drygt 31 000 besök per år. 2017 inkom cirka 850 remisser varav 570 accepterades.
Antal medarbetare: cirka 140 personer
Verksamhetschef:

Region Västmanland

Habiliteringscentrum Västmanland ger samlad habilitering för barn, ungdomar och vuxna fördelat på tre mottagningar i länet. I centralorten Västerås är verksamheten uppdelad i diagnosinriktade enheter med barn- och vuxenteam. Synenhet finns. Mottagningarna i länet, Fagersta och Köping, arbetar med alla diagnosgrupper i  barn- och vuxenteam. Arbetet bedrivs i tvärvetenskapliga team. Habiliteringscentrum har inget utredningsansvar.
Patientgrupp: Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism samt omfattande och bestående rörelsehinder som är medfödda eller tidigt förvärvade. Till personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder ges insatser som rör kommunikation och kognition. Även personer med omfattande och bestående synnedsättning har rätt till insatser. Till personer med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning förmedlas tolkservice.
Statistik: cirka 19 700 besök per år
Antal medarbetare: cirka 150
Verksamhetschef: Annica Winroth

Region Värmland

Habilitering, syn och hjälpmedel i Värmland är en länsövergripande specialistverksamhet som erbjuder tvärprofessionella och specialiserade insatser för barn, ungdomar och vuxna med långvariga funktionsnedsättningar. Habilitering, syn och hjälpmedel består av enheterna barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen, syncentralen och hjälpmedelsservice och har mottagningar i Karlstad. Verksamheten har även lokala mottagningar i Arvika, Kristinehamn och Torsby.
Patientgrupp: Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och autismliknande tillstånd, personer med medfödd eller tidigt förvärvade hjärnskador som ger livslång funktionsnedsättning samt personer med förvärvade hjärnskador i yrkesverksam ålder där det finns stor kognitiv påverkan samt vissa rörelsehinder förvärvade före 18-års ålder.
Statistik: Cirka 35 000 vårdkontakter per år.
Antal medarbetare: Cirka 130 medarbetare.
Verksamhetschef: Marianne Fleron

Region Örebro län

Barn- och ungdomshabiliteringen Region Örebro län är en verksamhet för barn och ungdomar 0-21 år med medfödda eller tidigt förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, autism, syn- samt hörselnedsättning. Verksamheten består av 7 enheter placerad på 4 orter i Örebro län. Det finns Rehab team som ger rehabilitering efter förvärvad hjärnskada i samarbete med Barnkliniken vid universitetssjukhuset
Statistik: Barn- och ungdomshabiliteringen ger insatser till cirka 2 100 patienter årligen
Antal medarbetare: cirka 85
Verksamhetschef: Kenneth Karlsson

Vuxenhabiliteringen i Region Örebro län är en länsövergripande specialistverksamhet som erbjuder tvärprofessionella och specialiserade insatser till vuxna personer med bestående funktionsnedsättningar oftast beroende av intellektuell funktionsnedsättning, autism, förvärvad hjärnskada eller rörelsehinder. Vuxenhabiliteringen erbjuder också insatser till patienter med omfattande påverkan till följd av neurologisk sjukdom.
Verksamheten består av 3 diagnosteam med mottagningar vid 4 geografiska orter i Örebro län. I verksamheten finns också Afasihuset samt Upplevelsen som är en mottagning för sinnesstimulering.
Statistik: Vuxenhabiliteringen ger insatser till cirka 1 800 patienter årligen
Antal medarbetare: cirka 70
Verksamhetschef: Elisabeth Ljunglöf


Storstadsområdet

Region Stockholm

Habilitering & Hälsa täcker hela Stockholms län. Ledningen består av verksamhetschef och sektionschefer. Det finns 3 sektioner och ett verksamhetsstöd:

  • Barn – Länets nio habiliteringscenter för barn, samt Adhd-center och Autismcenter små barn.
  • Vuxen – Länets åtta vuxenhabiliteringscenter för vuxna.
  • Länsövergripande – Enheter som tar emot patienter från hela länet inom specifika områden, exempelvis dövblindhet och förvärvad hjärnskada.
  • Verksamhetsstödet består av habiliteringsläkare, FoUU-enhet och Stab.

Patientgrupp: Rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och autism. Adhd-center har kurser, grupper och föreläsningar för familjer som har barn med adhd. Dövteamet möter vuxna teckenspråkiga döva och hörsel- skadade personer. Dövteamet ger bland annat stöd för ökad självständighet. Hjärnskadecenter vänder sig till barn och vuxna med förvärvad hjärnskada.

Statistik: cirka 195 000 besök per år och träffar 31 000 patienter per år (2023).

Antal medarbetare: cirka 700

Verksamhetschef: Joakim Lavesson
För mer information: www.habilitering.se

Region Skåne

Habiliteringen i Region Skåne är en samlad habiliteringsverksamhet som riktar sig till barn, unga och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Verksamheten består av 16 enheter med mottagningar för barn och unga eller vuxna på 10 orter i Skåne. Samtliga enheter har uppdraget att ge habiliterande insatser enligt HSL samt för vuxna även att verkställa beslut om Råd och Stöd enligt LSS.
Inom verksamheten finns även enheten Barnrehab som är en specialresurs med särskild kunskap inom nutrition, uroterapi, kommunikation samt rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. Habiliteringen vid Riksgymnasiet i Kristianstad ingår också i verksamheten samt Skånes kunskapscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli. Verksamheten ansvarar också tillsammans med vuxenpsykiatrin i Region Skåne för ett högspecialiserat konsultteam för vuxna personer med till intellektuell funktionsnedsättning, autism och svår beteendeproblematik.
Statistik: Habiliteringen i Region Skåne ger insatser till 12 500 patienter årligen, cirka 140 000 vårdkontakter.
Antal medarbetare: cirka 500
Verksamhetschef: Petra Bovide

Västra Götalandsregionen

Habiliteringen tillhör Habilitering & Hälsa, en egen förvaltning inom Västra Götalandsregionen. I Habilitering & Hälsa ingår förutom habiliteringsverksamhet, även synverksamhet,
hörsel- och dövverksamhet samt tolkverksamhet. Habiliteringsverksamheten är uppdelad i två verksamheter, Barn- och Ungdomshabilitering och Vuxenhabilitering med en verksamhetschef för varje område. Varje verksamhetsområde har i sin tur mottagningsenheter som leds av enhetschefer. Vid varje enhet arbetar flera team. Specialistteam, kompetensteam och olika kunskapsgrupperingar finns i verksamhetsområdet.
Patientgrupp: Habiliteringen ger stöd till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar, och deras närstående. Det kan vara en nedsättning i förmågan att röra sig, förstå omvärlden eller att kommunicera och samspela med andra människor. Utöver sedvanligt habiliteringsuppdrag har vuxenhabiliteringen i Skaraborg en utökad målgrupp och tar även emot personer med förvärvade hjärnskador utan bestående begåvningsnedsättning. I Skaraborg finns även en dygnet-runt-verksamhet, Knoppaliden, som tar emot för utredning och behandling av barn/ungdomar.
Uppdrag: Verksamheten har i uppdrag att efter ansökan om LSS – Råd och stöd, utreda, handlägga och besluta om insatser för personer både i den egna målgruppen samt för personer utanför den.


Södra området

Region Gotland

Habiliteringen i Region Gotland är en länsövergripande specialistverksamhet som erbjuder tvärprofessionella och specialiserade insatser för barn, ungdomar och vuxna med långvariga funktionsnedsättningar. Habiliteringen på Gotland är uppdelad i tre olika team. Team ett som tar emot förskolebarn, 0-7 år, där de troligtvis får en diagnos med rätt till habiliteringsinsatser samt barn och ungdomar, 7-17 år, med framförallt motoriska svårigheter. Team två tar emot barn och ungdomar, 7-17 år, med framförallt kognitiva svårigheter samt ett vuxenteam för personer över 18 år som ingår i LSS personkrets. Verksamheten är förlagd till gemensam lokal centralt i Visby.
Patientgrupp: Barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer till följd av medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom. Graden av funktionsvariationer varierar.
Kombination av flera funktionshinder är vanlig. Målgruppen sammanfaller till stora delar med LSS personkrets, men vissa habiliteringspatienter faller dock inte under den lagen. Exempel på diagnosgrupper är: cerebral pares/hjärnskada/hjärnmissbildning,
utvecklingsstörning, kromosomavvikelser, autism, ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, utvecklingsförsening/avvikelse, dysmeli och cystisk fibros.
Habiliteringsinsatser ges även till barn med exempelvis reumatisk sjukdom, komplicerade hjärtfel, plexusskada och kortvuxenhet vid behov av teamgemensamma insatser.
Förskolebarn med oklara och sammansatta utvecklingsförseningar, i behov av insatser, kan erbjudas sådana inom ramen för habiliteringens verksamhet, utan att de fått en diagnos. För
bedömning av dessa barn svarar småbarnsteamet. Småbarnsteamet är organisatoriskt knutet till habiliteringen. Habiliteringen, BUP och BUM ansvarar gemensamt för att bemanna teamet.
Statistik: cirka 850 patienter per år och cirka 4 000 vårdkontakter per år
Antal medarbetare: cirka 20 medarbetare
Enhetschef: Ylva Rosvall

Region Östergötland

Habiliteringsverksamheterna i Östergötland utgörs av tre mottagningar vilka är lokaliserade i Norrköping, Linköping och Motala. Samtliga verksamheter erbjuder samlad habilitering för barn, ungdomar och vuxna. Arbetet bedrivs genomgående i tvärvetenskapliga team. I Linköping vilken är den länsdel som fysiskt är lokaliserad i centrala Östergötland, finns även ett specialiserat länsövergripandeteam med inriktning emot barn och ungdomar. Den länsövergripande verksamheten fungerar som ett komplement till distriktsteamen i Östergötlands län men också till Habiliteringen i Kalmar och Jönköpings län.
Patientgrupp: Personer med intellektuell funktionsnedsättning, måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autismspektrumtillstånd, cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar samt till personer med tidigt förvärvad hjärnskada.
Statistik: cirka 19 000 besök per år
Antal medarbetare: cirka 130
Verksamhetschefer:
Margareta Lind, Linköping
Annelie Reinholdsson, Norrköping
Susanna Jangerot, Motala

Region Blekinge

Region Kronoberg

Region Jönköpings län

Habiliteringscentrum i Region Jönköpings län är en länsövergripande klinik för barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering samt hörselhabilitering, tolkcentral och syncentral. Barn-, ungdoms- samt vuxenhabilitering finns i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Hörselhabilitering, tolkcentral och syncentral finns i Jönköping, i anslutning till länssjukhuset. Arbetet sker i tvärvetenskapliga team.
Patientgrupp: Habiliteringscentrum är till för personer som har funktionsnedsättning av sådan art att de i ett långsiktigt perspektiv förväntas ha nytta av insatser på specialistnivå från tvärprofessionellt habiliteringsteam. Övergången från barn- och ungdomsteam till vuxenteam inom habiliteringen, sker i samband med avslutad skolgång. Habiliteringscentrum erbjuder insatser vid:

  • Intellektuell funktionsnedsättning.
  • Varaktig motorisk funktionsnedsättning som personen har sedan födseln eller fått under uppväxtåren. Det kan till exempel handla om funktionsnedsättning vid cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi.
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning.
  • Betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet.
  • Hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, ljudkänslighet eller tinnitus samt andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar.

Verksamheten utreder alla barn under 5 års ålder med frågeställning autism. Barn med kombinationen autism och intellektuell funktionsnedsättning erbjuds fortsatta insatser av habiliteringscentrum, barn som diagnostiseras med autism men inte med IF remitteras till BUP.
Statistik: Antal patienter med vårdkontakt under år 2019 var ca 4 400 st, Antalet inkomna och accepterade remisser samma år var ca 1 600 st. Totalt antal besök under 2019 var 33 700 st.
Antal medarbetare: cirka 150 personer
Verksamhetschef: Kristina Brengesjö

Region Kalmar län

Region Kalmar län består av två Habiliteringar; en i Norr (sex norra kommunerna) och en i Söder (sex södra kommunerna). Båda habiliteringarna ger habilitering för barn, unga och vuxna. Habiliteringen har både ansvar för utredning och behandling samt LSS Råd och Stöd.
Habiliteringen har samverkansavtal med barnpsykiatrin som säger att Barn- och ungdomspsykiatrin har ett utredningsansvar för barn och ungdomar inom samtliga psykiatrins områden inklusive neuropsykiatri. Habiliteringen har ett utredningsansvar för små barn (6 år eller yngre) där det finns misstanke om autism, eller då misstanke om utvecklingsstörning finns (åldrar 0-18 år). Habiliteringen har ett behandlingsansvar för gruppen autism nivå 1 upp tom 17 år, vuxna får sin behandling inom psykiatrin.
Det finns ett hemsjukvårdsavtal som säger att för vuxna 18 år och äldre så har kommunerna ansvar för bashabiliteringen och regionen ansvar för specialisthabiliteringen.
Patientgrupp: Personer med medfödda eller tidigt förvärvade nedsättningar inom kognitiva funktioner, nedsättningar i neuro-muskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner samt personer med kombinationer av dessa och som har kartlagt behov av specialiserade habiliterande insatser. De vanligaste förekommande funktionsnedsättningarna är: intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, autism och tidig förvärvad hjärnskada. Habiliteringen har ett tilläggsuppdrag som består av JIA (juvenil idiopatisk artrit) team där habiliteringens fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog ingår tillsammans med läkare, sjuksköterska och kurator på barnkliniken.

Mer om Habiliteringen Nord
Tre barnteam placerade i Västervik, Oskarshamn och Vimmerby arbetar med barn och ungdomar 0-17 år. Två vuxenteam placerade i Västervik och Oskarshamn. Vuxenteamet arbetar med ungdomar och vuxna personer från 18 år och uppåt som har varaktiga funktionsnedsättningar. Habilitering Nord har även ansvar för Syncentralen verksamhet i Norra länet.
Statistik: 16 088 kontakter/år 2018
212 st accepterade remisser.
Antal medarbetare: 54 st
Verksamhetschef: Mayvor Källgren

Region Halland

Habiliteringen i Region Halland är en länsövergripande specialistverksamhet som erbjuder tvärprofessionella och specialiserade insatser för barn, unga och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Habiliteringen i Halland är uppdelad i barnteam och vuxenteam och finns på tre enheter, Kungsbacka, Falkenberg-Varberg och Halmstad. Habiliteringen i Halland har för barn ett utredningsansvar.
Patientgrupp: Personer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, autism (huvudsakligen autism med samtidig intellektuell funktionsnedsättning) och personer med tidigt förvärvad hjärnskada.
Statistik: Cirka 2 000 unika patienter per år och cirka 21 000 besök per år.
Antal medarbetare: Cirka 105
Verksamhetschef: Anna Ingemansson