Föreningen

Stadgar

Händer som skriver på ett papper.

Beslut vid årsmötet 2004-05-14. Reviderat vid årsmötet 2006, 2007, 2009 och 2010.

§ 1 Mål

Föreningen ska verka för en utveckling av habiliteringsverksamheten för barn/unga och vuxna utifrån de övergripande mål som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Häri ingår att följa samhällsutvecklingen och kritiskt granska dess verkningar för enskilda och grupper. Föreningen vars medlemmar har ansvar för kvaliten i verksamheterna ska på olika sätt stimulera forsknings- och utvecklingsarbete inom de områden som berör situationen för målgruppen.

§ 2 Verksamhet

Föreningen förverkligar sin målsättning genom olika arbetsgrupper och egna konferenser. Arbetet bedrivs på nationell och områdes nivå. Föreningen avger yttranden över offentliga utredningar och deltar på annat sätt i samhällsdebatten inom föreningens intresseområden. Föreningen är parti politiskt obunden. Föreningen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3 Medlem

Till medlem i föreningen kan antas den befattningshavare i landsting/region, som har ett överordnat och samlat verksamhetsansvar för barn, ungdoms- och vuxenhabilitering i ett län eller annat avgränsat geografiskt område. Ansvaret motsvarar verksamhetschefsansvar enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Vid tveksamhet kring medlemsansökan ska styrelsen beakta:

 • att endast en chefsnivå kan vara representerad i föreningen,
 • att föreningens strävan är en medlemssammansättning, som representerar varje landsting/län/region i Sverige,
 • att om ansvaret på grund av exempelvis organisation, är delegerat till annan än verksamhetschef skall dennes huvudsakliga uppgift vara
 • att arbeta med barn, ungdoms- och vuxenhabilitering,
 • att regioner/landsting med invånarantal över 1 miljon och endast en verksamhetschef kan undantas från klausulen om en chefsnivå och får möjlighet att utse ytterligare en representant.

§ 4 Medlemskap

Styrelsen beslutar om medlemskap i föreningen.

Den som önskar medlemskap i föreningen skickar in en skriftlig ansökan till styrelsen.

Medlemskap i föreningen förutsätter ett aktivt deltagande i föreningens arbete, såväl nationellt som inom det aktuella området (indelning se § 6).

Medlemskap upphör automatiskt om man avgår från sin tjänst eller får förändrade arbetsuppgifter, som inte är förenliga med § 3. Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av föreningens ordförande jämte tio ledamöter.

Styrelsen fördelar inom sig övriga uppgifter. Beslut kan fattas om sex av elva i styrelsen är närvarande.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var och en för sig.

§ 6 Val av styrelsemöter

Styrelsen ska vara sammansatt så att den kan driva både barn, ungdoms- och vuxenfrågor och representera hela landet. Förutom ordförande har fem områden ledamöter i styrelsen enligt följande princip:

 • Södra (Skåne, Blekinge, Kronoberg , Jönköping, och Kalmar) har två representanter.
 • Västra (Västra Götaland och Halland) har två representanter.
 • Östra (Stockholm, Gotland och Östergötland) har två representanter.
 • Mellersta (Uppsala, Västmanland, Dalarna ,Gävleborg, Örebro, Södermanland och Värmland) har två representanter.
 • Norra (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) har två representanter.

Val av tio ledamöter och ordförande sker vid föreningens årsmöte.

Mandatperioden är för samtliga poster två år. Nyval av ledamöter sker i intervaller för att garantera en viss kontinuitet i styrelsen.

§ 7 Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Det åligger styrelsen att vårda föreningens angelägenheter, att avge yttranden över till föreningen hänskjutna ärenden i de fall medlemmarnas mening ej hinner inhämtas samt att ordna före-ningens möten och förbereda ärenden som ska behandlas vid allmänt samman-träde. Styrelseledamöterna ansvarar var för sig för att verka för föreningens mål inom sitt geografiska område. Styrelsen har ett särskilt ansvar för att aktivt informera om svensk habilitering. Föreningen informerar internt och externt via en gemensam webbplats.

§ 8 Motion

Enskild medlem skall i första hand lyfta frågor i sin lokala områdesgrupp inom föreningen men har rätt att motionera i enskild fråga. Motion ska lämnas till styrelsen senast fyra månader före årsmötet.

§ 9 Val och beslut

Vid alla personval gäller acklamation eller sluten omröstning och enkel majoritet.

Vid lika röstetal vid val avgör lotten.

Då lika röstetal uppstår vid övriga frågor gäller den mening som biträds av ordföranden med undantag av beslut enligt § 11.

§ 10 Möten

Ordinarie årsmöte hålls årligen före den 1 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och extra årsmöte. Vid ordinarie möte ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet.
 3. Årsberättelse och revisionsberättelse för föregående förvaltningsår.
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Val av styrelseledamöter i samband med mandatperioders utgång.
 6. Val av två revisorer och en suppleant.
 7. Val av valberedning bestående av två personer och en suppleant inför kommande årsmöte.
 8. Medlemsavgift
 9. Inkomna motioner
 10. Fastställande av tid för nästa ordinarie möte.

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen.

§ 11 Stadgeändring och upplösning

För bifall till ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet röster. Med röst menas i detta sammanhang att varje landsting/region har en röst. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.