Habilitering
Kvinna som står på ett torg med en vit käpp i handen.

Habilitering

Målet med habilitering är att personer med livslånga funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas utifrån personens behov.

Habilitering syftar till att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt utifrån personens behov.

Vid habilitering är den enskilde delaktig i utformningen av hans eller hennes habiliteringsplan. I den skrivs de mål som insatserna syftar till och vilket stöd personen behöver.

I habiliteringen kan följande ingå:

  • Information om personens funktionsnedsättning.
  • Behandling för motorisk och språklig utveckling.
  • Behandling, stöd och insatser för psykisk och social utveckling.
  • Behandling, stöd och insatser för att utveckla socialt samspel.
  • Stöd och utprovning av hjälpmedel för att kunna göra vardagsaktiviteter.
  • Råd inför bostadsanpassning och annan anpassning av miljön.
  • Samtalsstöd.

Habilitering

Med habilitering avses insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv
och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Källa: SOSFS 2008:20).

Rehabilitering

Med rehabilitering avses insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Källa; Socialstyrelsen termbank).

Råd och stöd

Rådgivning och annat personligt stöd innebär enligt LSS expertstöd av rådgivande och allmänt stödjande art som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar (Källa: Regeringens proposition 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade).

Nyheter för Habilitering

Råd och stöd

Ämne |

Vi har nyligen utformat en ny riktlinje här på Gotland för råd och stöd och skulle gärna vilja ha fler…