Metoder för behandling av smärta hos barn, unga och vuxna med neurologiska funktionsnedsättningar

Aktuella rekommendationer

Trots bristande evidens, vill vi utifrån vår genomgång av litteraturen lämna några värdefulla synpunkter att beakta i det kliniska vardagsarbetet inom habiliteringen.

 • Det individuella bemötandet är en viktig komponent vid behandling av smärta.
 • Interprofessionellt bemötande och multimodalt arbetssätt är viktigt vid behandling av smärta.
 • Adekvata utfallsmått bör användas utifrån individ, smärtproblematik och målsättning.
 • För att hantera och leva med smärta behövs kunskap och strategier.
 • Eget val av fysikalisk behandling kan inverka på upplevd smärtlindring. Olika passiva och aktiva metoder enskilt eller i kombination kan ge smärtlindring. Ingen enskild fysikalisk behandlingsmetod rekommenderas mer än någon annan.
 • Korrigerande skoliosoperationer för personer med DMD kan ge viss smärtlindring.
 • Kirurgisk operation vid fjättrad ryggmärg (TCR) för personer med MMC kan ge viss smärtlindring.
 • Olika typer av kirurgiska ingrepp vid ospecifik höftsmärta hos personer med CP kan ge smärtlindring.
 • Kirurgiska interventioner kan förorsaka ett flertal komplikationer.
 • Det är viktigt att uppmärksamma och utvärdera farmakologisk behandling vid akut, långvarig och procedursmärta.
 • Botulinumtoxin A och Intrathecal Baklofen kan ge god smärtlindring vid långvarig smärta hos personer med CP.

Ladda ner