Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares

Aktuella rekommendationer

Ortoser – uppdaterade 2016

Barn och ungdomar med tågång, där man vill förbättra hälisättning samt hålla foten i ett funktionellt läge i svängfasen bör använda AFO.
Barn och ungdomar där man vill öka steglängd och gånghastighet samt minska stegfrekvens och energiåtgång bör använda AFO.
Barn och ungdomar där man under stödfasen vill normalisera extension i knäled och dorsalflexion i fotled (sk crouched gait) kan använda FRAFO.

Styrketräning

Styrketräning bör finnas med som en del i fysioterapeutiska interventioner med syfte att förbättra gångförmåga och samplaneras med övningar på aktivitets och delaktighetsnivå beroende på varje barns behov och mål. Olika träningsmetoder kan passa för olika åldersgrupper. De mindre barnen kan träna i lek och dagliga aktiviteter medan träning på gym är ett lättillgängligt och ”normalt” sätt att träna för tonåringar och vuxna.

Vibration

Utifrån det rådande vetenskapliga underlaget kan inga behandlingsrekommendationer ges.

El-stimulering – uppdaterade 2016

Elstimulering (S-FES, P-FES, NMES) kan användas om man vill förbättra barnets rörlighet i dorsalflexion.
FES kan användas för barn med unilateral CP och droppfot, för att få clearance i svängfasen.
TES bör inte användas för att förbättra barnets gångförmåga.

Avlastad gångträning på rullband

Denna typ av träning kan vara ett komplement för barn med målet att öka/förbättra sin gångförmåga. Den undersökta gruppen är mycket heterogen och resultaten uppvisar stora individuella variationer. Man kan inte heller se att någon typ av barn passar bättre för träningsformen än något annat barn. Metoden har inte visat några skadliga effekter utifrån de aspekter som utvärderats. Om denna typ av behandling används i det kliniska arbetet bör noggrann utvärdering av resultaten göras.

Selektiv dorsal rhizotomi

SDR bör finnas som behandlingsalternativ för barn med cerebral pares. Barn som kan ha nytta av metoden är framför allt barn med spasticitet som hindrar aktivitet. Barn med uttalad muskelsvaghet bör ej behandlas med SDR.

Ladda ner