Forskning & evidens

Organisation för EBH-rapporter

Föreningen för Habilitering i Sverige styrelse utser en styrgrupp för EBH-rapporten. Styrgruppen avrapporterar arbetet löpande till styrelsen. Ämnen för nya grupper ska växa fram ur verksamheternas behov. Målsättningen är att områden ska vara centrala, aktuella och helst förekommande inför förväntad samhällsdebatt. Områden ska vara förankrade och beslutade i föreningens styrelse.

EBH-grupp

Sammansättningen är idealt 5-8 personer. Olika professioner är önskvärt för att få ett tvärfackligt perspektiv även på områden som kan uppfattas som mer yrkesspecifika. En extern vetenskaplig handledare med forskningsbakgrund utses att leda arbetet.

Uppdrag för EBH-grupp

EBH-gruppens uppdrag är att sammanställa och tillgängliggöra systematisk kunskap om evidensläget inom ett område.

EBH-gruppen ska göra en litteraturöversikt över aktuell internationell forskning och erfarenhetsbaserade resultat

  • utifrån överenskomna kriterier kritiskt granska undersökningar som gjorts,
  • på ett lättfattligt sätt göra erhållna resultat tillgängliga och presentera resultatet enligt den mall som föreningen tagit fram,
  • utifrån granskad evidens göra rekommendationer för habiliteringsarbetet.

EBH-gruppen informerar styrgruppen löpande om arbetet. Styrgruppen ska slutligen godkänna materialet och lyfta dokumentet till styrelsen för godkännande av rekommendationerna samt besluta om publicering på Föreningens hemsida. Efter publicering upplöses arbetsgruppen.

Publicering av EBH-rapporter

Publicering sker digitalt på hemsidan. Länk till EBH-rapporter.

Resurser

Habiliteringschef, tillsammans med lokal chef, måste sanktionera och avsätta tid för personal som föreslås delta i EBH-grupp. Grupperna beräknas arbeta 1-1,5 år. Beräknad tidsåtgång är ca 8 arbetsdagar fördelade på endagsmöten och vid 1-2 tillfällen tvådagarsinternat förlagda vid lämpligt tillfälle under processen. Därutöver tillkommer tid för granskning av artiklar inför arbetsmötena.

Över tid förväntas kostnaderna för EBH-rapporterna bli solidariskt fördelade genom att deltagande i arbetsgrupperna sprids över Sverige och därmed också kostnaderna.