Oralmotoriska behandlingsmetoder inom barn- och ungdomshabiliteringen

Aktuella rekommendationer

Det finns evidens för att daglig sensorisk-motorisk träning har god effekt på oralmotorik och ätförmåga hos barn med CP, men ej resulterar i catch-up vikt. Det finns däremot inte evidens angående olika oralmotoriska metoder för att ge stöd vid val av behandlingsmetod inom habiliteringen. Det visar rapporten ”Oralmotoriska behandlingsmetoder inom barn- och ungdomshabiliteringen” som du kan läsa nedan.

Sammanfattning

Denna studie visar att det finns evidens för att daglig sensorisk-motorisk träning har god effekt på oralmotorik och ätförmåga hos barn med CP, men ej resulterar i catch-up vikt. Gomplatta förstärker denna goda effekt under första året, men ej därefter. Matens konsistens, sättet att ge mat på och barnets ätposition har också betydelse för oralmotoriska förmågan (se bilaga 1).

Det finns inte evidens angående olika oralmotoriska metoder för att ge stöd vid val av behandlingsmetod inom habiliteringen.

Efter avrapporteringen har gruppen aktualiserat två arbeten, som dock inte granskats av gruppen.

Avslutning/konklusion

Vilken är den kliniska nyttan?

Trots att flertalet artiklar inte håller måttet vetenskapligt, så har de klinisk nytta genom att ge stöd vid val av behandlingsmetod.

Oralmotorisk träning bör utföras dagligen och därför är föräldrasamverkan av vikt så att hemmet involveras och behandlingen läggs upp och vävs in i vardagen på ett så naturligt sätt som möjligt. Det är därför viktigt att vi har en god kunskapsgrund att stå på för att ge en optimal vård. Ett ökat användande av standardiserade protokoll och bedömningsinstrument/-metoder skulle ge underlag för en god behandling och även ge möjlighet att bättre kunna utvärdera våra insatser. Det är också viktigt att kunna veta hur frekvent behandlingen skall vara och under hur lång tidsrymd man skall hålla på för att uppnå resultat. Om resultat uteblir så kanske den typen av behandling skall uteslutas. Det pågår forskning nationellt och internationellt för att kvalitetssäkra oralmotoriska insatser. Utarbetande av ett oralmotoriskt vårdprogram kan vara nästa steg för att kunna validera behandlingsinsatser.

Framåtblickande

Ett mål kan vara en ökad samordning mellan oralmotoriska centra för validering av behandlingsmetoder och bedömningsprotokoll. Nämnas kan att det pågår ett samnordiskt projekt för utarbetande av ett gemensamt oralmotoriskt bedömningsprotokoll.

Ett område har särskilt granskat, nämligen ”ätträning”.

Ladda ner