Habilitering

KVÅ-koder inom habilitering

Datorskärm i fokus.

Syfte

Syftet med KVÅ-registrering inom habiliteringen är att med enhetlig registrering av åtgärder möjliggöra verksamhetsuppföljning på lokal, regional och nationell nivå.

Nationell KVÅ-baslista för Habilitering

Utifrån uppdrag från Föreningen Habilitering i Sverige har en arbetsgrupp tagit fram en baslista med KVÅ-koder som beskriver habiliteringsinsatser på en övergripande nivå. Koderna ska spegla vad patienterna får.

Utgångspunkter för val av koder har varit:

  • Att koderna ska spegla habiliteringsverksamheternas insatsområde.
  • Att fokus ligger på koder för intervention, men i viss mån även kartläggning/utredning.
  • Att fokus ligger på vad patienten får och inte vad personalen gör, det vill säga innehåll och inte form.
  • Att i första hand använda KVÅ-koder som beskriver insatser enligt ICF på aktivitets- och delaktighetsnivå samt i vissa fall på kroppsfunktionsnivå.
  • Att använda de koder som beskriver ett helt ICF-kapitel.
  • Att icke-ICF-baserade koder används så sparsamt som möjligt.

Listan ska fungera som en basnivå för registrering av koder för insatser som patienter får inom habiliteringsverksamhet i Sverige. Varje region kan komplettera baslistan med ytterligare koder för insatser som följs lokalt.

Det är viktigt att följa strukturen enligt Socialstyrelsen, det vill säga, välja en kod som ligger under respektive kapitel och avsnitt, men på en mer detaljerad nivå.

Den övergripande KVÅ-koden QT000 ”Anpassning och bearbetning av omgivningsfaktorer” kan innehålla olika interventioner. T.ex. koden QT020 ”Åtgärder riktade till personligt stöd i omgivningen” eller koden QT017 ”Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning” är mer detaljerade koder inom samma avsnitt. I journal behöver endast den mer precisa koden sättas, inte båda.

Utdata

Varje region ska säkerställa att utdata kan levereras för att möjliggöra jämförelser på nationell nivå inom habiliteringens insatsområden.

För nationell statistikinsamling behöver regioner som väljer att koda med större detaljnivå lägga samman dessa koder till en övergripande kod.

Struktur enligt Socialstyrelsen

KAP = kapitel
AVS = avsnitt
KOD = Åtgärden uttryckt i kod som har fem tecken. Habiliteringens koder ingår i de icke-kirurgiska koderna och har två bokstäver och tre siffror.
TEXT = Åtgärden utryckt i text (brukar även kallas kodtext)
BESKRIVNING = beskrivningstext enligt Socialstyrelsen