Tal och oral sensomotorisk intervention

Behandling vid talavvikelser, sväljsvårigheter, salivläckage och orala ovanor

Slutsatser

  • Jämfört med tidigare EBH-rapporter med logopedisk inriktning finns en ökning av antalet kontrollerade randomiserade studier och mer omfattande översiktsartiklar.
  • Antalet deltagare är lågt i de flesta studierna, medel för antalet deltagare i primärstudierna med fokus på tal var 12 (sd 27,2), sväljning 26 (sd 25,7), salivläckage och orala vanor 23 (sd 62,4).
  • Många studier som utvärderar tal och oralsensomotorisk behandling uppvisar goda resultat men har metodologiska brister.
  • Interventionsstudier som involverar vuxna med tal och oralsensomotoriska avvikelser och ingår inom habiliteringens verksamhet saknas nästan helt
  • Få studier har utvärderat sensomotorisk behandling av salivläckage
  • Merparten av de studier som identifierats när det gäller sväljsvårigheter och salivläckage utvärderar oralsensomotorisk behandling med gomplatta och liknande individuellt utformade intraorala träningsredskap
  • Det krävs fler studier och studier med högt bevisvärde för att kunna ge starka rekommendationer avseende oralsensomotorisk intervention.
    59
  • För att ytterligare studera effekterna av behandlingsinsatser för olika patientgrupper inom habilitering krävs ett systematiskt arbete genom nationella kvalitetsregister, utvecklingsarbeten och forskning

Rapporten bekräftar behovet av randomiserade och kontrollerade studier när det gäller tal- och oralsensomotorisk behandling inom habiliteringsverksamheten, vilket tidigare påtalats i flera systematiska översikter (McCauley, 2009; Morgan et al., 2012; Morgan & Vogel, 2008, 2009; Walshe et al., 2012a). Till skillnad från de flesta systematiska översikterna vi granskat har vi i den här rapporten tagit med alla relevanta studier, publicerade i tidskrifter med sakkunnig granskning, som kommit fram vid sökningen, oavsett evidensgrad. Det vi ser är att flertalet studier redovisar positiva resultat, vilket kan bero på sk publiceringsbias vilket i några fall också påverkat graderingen.

Vi har förhoppningen att denna rapport skall sätta ljuset på några behandlingsmetoder som bör utvärderas ytterligare av oberoende forskare med lämpliga metoder. För att en potentiellt effektiv metod ska få ökad spridning och användning i vården måste evidens för dess effekter studeras, granskas och presenteras av oberoende forskare.

Ladda ner