Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende

Aktuella rekommendationer

  • Att anpassa insatser och krav som ställs på individen utifrån personens kognitiva, adaptiva och motoriska förutsättningar. Till exempel insatser som skapar överblick och förutsägbarhet i vardagen, såsom aktivitetsscheman, visuella signaler, rutiner och införande av valmöjligheter.
  • Att prioritera insatser som syftar till kontinuerlig förbättring av bemötande, t ex information, utbildning och handledning till personal och nätverk både som förebyggande och omgivningsförändrande insatser för anpassning och tillgänglighet av hjälpmedel för ökad delaktighet.
  • Att sträva efter en förvaltningsstruktur som främjar samarbete och samverkan mellan olika huvudmän.
  • Att motverka att problemskapande beteenden inom heldygnsvård onödigt behandlas med psykofarmaka och fysiska tvångsåtgärder; att sträva efter att psykofarmakologisk behandling utvärderas löpande; att sträva efter att psykiatrisk heldygnsvård sker i samverkan med personal som känner personen bäst; samt att samverka för att utveckla kunskap och praktik om ambulerande specialiserade psykiatriska kunskapscentra.
  • Att insatser som är inriktade mot problemskapande beteende bör föregås av en funktionell analys. Aversiva metoder bör undvikas. Ordinationer och beteendeinterventioner bör utvärderas och tidsbegränsas. Strategierna bör vara förebyggande, tydliggörande och vid behov kombineras med inlärning av nya beteenden och olika förstärkningsstrategier.
  • Att effektiva kommunikationssätt används för att förebygga och minska problemskapande beteende genom att ta hänsyn till grundläggande svårigheter såsom förmåga till funktionell kommunikation.
  • Att multisensorisk behandling, massage och fysisk aktivitet används förebyggande och för allmänt psykiskt välbefinnande samt att massage kan vara kontaktskapande och öka tolerans för fysisk beröring och utveckling av vissa adaptiva beteenden.
  • Det är viktigt att utvärdera och publicera dokumenterade insatser.

Ladda ner