Forskning & evidens

Publicerade EBH-rapporter

Evidensbaserad habilitering

Arbetet med evidensbaserad habilitering, EBH, syftar till att på ett systematiskt sätt sammanställa och tillgängliggöra erfarenheter samt evidens kring olika insatser som ges av habiliteringsverksamheter i Sverige.

För att garantera högsta möjliga kvalitet på de insatser som erbjuds och för att öka det kritiska tänkandet syftar detta arbetssätt även till att tillhandahålla aktuell och systematiskt sammanställd kunskap för habiliteringspersonal. Föreningen utvecklar området funktionsnedsättning och habilitering i syfte att ständigt förbättra verksamheten.

Publicerade EBH-rapporterMetoder för att förbättra respirationen hos barn, ungdomar och vuxna inom habilitering

Publicerad: 2018

Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn

Publicerad: 2017 (utgivningsår 2011, reviderad 2012, 2014, 2017)

Tal och oral sensomotorisk intervention

Publicerad: 2017

Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen

Publicerad: 2015

Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos barn/unga/vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar

Publicerad: 2015

Kognition vid ryggmärgsbråck - en kunskapsöversikt

Publicerad: 2015

Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende

Publicerad: 2014

Metoder för kognitivt stöd

Publicerad: 2013

Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern

Publicerad: 2012 (utgivningsår 2004, reviderad 2006, 2008, 2010 samt 2012)

Metoder för att bibehålla och förbättra ledrörlighet

Publicerad: 2012

Intervention vid dysartri hos barn och ungdomar med cerebral pares

Publicerad: 2011 (utgivningsår 2008, reviderad 2011)

Föräldrastöd inom barn och ungdomshabiliteringen

Publicerad: 2010

Inkontinens vid utvecklingsstörning

Publicerad: 2009

Oralmotoriska behandlingsmetoder inom barn- och ungdomshabiliteringen

Publicerad: 2006