Intervention vid dysartri hos barn och ungdomar med cerebral pares

Aktuella rekommendationer

Rekommendationerna baseras på granskningar gjorda 2007, 2009 och 2011 (se rapporter)

Totalt 19 arbeten som beskriver behandling av dysartri hos barn och ungdomar med cerebral pares har granskats.

Bevisstyrkan kan sammanfattas som låg till måttlig med betoning på måttlig: Få studier och inga kontrollerade gruppstudier har genomförts men positiva effekter har noterats i andra väl genomförda studier och mer forskning är på gång!

De rekommendationer som kan ges är att logopedisk intervention med syfte att påverka talfunktion bör vara individuellt utformad och inriktad på talrelaterade, ej rent oralmotoriska övningar. Övningar inriktade på andning, fonation, talhastighet och fraslängd kan öka förståelighet av såväl enstaka ord som sammanhängande tal. För en del barn och ungdomar kan träning inriktad på långsammare tal och högre röststyrka bidra till bättre röstkvalitet, tydligare tal och ökad förståelighet. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) bör också prövas. Logopedisk intervention som avser att påverka talet hos barn och ungdomar med cerebral pares bör förmodligen genomföras intensivt och måste på ett mer systematiskt sätt än hittills utvärderas och dokumenteras.

Behandling av tal hos barn och ungdomar med cerebral pares är fortfarande ett outforskat område. Det är viktigt att slå fast att logopedisk intervention inom detta område befinner sig i ett läge där man bör skilja på ”no evidence of effect” respektive ”evidence of (no) effect”. Forskningsaktiviteten har hittills varit så begränsad att vi inte tveklöst kan slå fast att behandling vare sig har effekt eller inte har effekt.

Angela Morgan och Lindsay Pennington, två erfarna forskare inom området, har sammankallat till ett möte om logopedisk behandling av dysartri hos barn och ungdomar. Mötet äger rum i samband med EACD-konferensen (European Academy of Childhood Disability) i Rom 2011 och föreliggande arbetsgrupps vetenskapliga ledare kommer att delta.

Ladda ner

Bilagor

Uppdateringsrapport 2009


Ladda ner

Uppdateringsrapport 2011


Ladda ner