Du befinner dig här Start

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har som målsättning att verka för en utveckling av habiliteringsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna uifrån de övergripande mål som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om särskilt stöd och service.
Föreningen följer samhällsutvecklingen och kritiskt granskar dess verkningar för enskilda och grupper.

Föreningen ordnar studiedagar och konferenser på både central och regional nivå samt lämnar även yttranden över statliga utredningar och deltar i olika aktiviteter på nationell nivå som berör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.

Föreningen består av befattningshavare som har ett överordnat och samlat verksamhetsansvar för habiliteringsverksamheten i ett län eller annat avgränsat geografiskt område eller regioninstitution.

Föreningen är partipolitiskt obunden.


citatEtt aktivt FoU-arbete (Forskning och Utveckling) ska utveckla, tillämpa, granska och avveckla teorier och metoder inom området funktionshinder och habilitering i syfte att ständigt förbättra verksamheten utifrån barnens, ungdomarnas och de vuxnas behov. Kvalitetsregister ska ge underlag för öppna jämförelser och ständiga förbättringar. citat slut

Utdrag ur "Policy för specialistområdet habilitering i Sverige".


Vision 2022 Vision framsida på broschyren

för specialistområdet habilitering i Sverige

Visionen är en beskrivning av vad som kommer att känneteckna svensk habilitering år 2022.
Syftet är att den ska vara vägledande i utveckling av svensk habilitering och användas i dialog med andra samhällsaktörer.

Nyheter

2016-05-18
Ny sida om HabQ