Habilitering

Om habilitering

Habiliteringens uppgifter

Den specialiserade habiliteringen är ett område med särskild kompetens om funktionsnedsättningar och utgör ett komplement till den hälso-och sjukvård som alla invånare i Sverige har rätt till.

Den specialiserade habiliteringen arbetar utredande och behandlande genom insatser som:

 • har sin utgångspunkt i funktionsnedsättningen med fokus på det friska
 • stärker och förbättrar funktioner
 • ger verktyg, strategier och kompenserar funktionsnedsättning
 • leder till aktivitet och förutsättningar för delaktighet
 • är framtidsinriktade

Den specialiserade habiliteringen arbetar hälsofrämjande och förebygger ohälsa genom att:

 • stärka den enskilde i att utveckla egen förmåga och hantera sin situation
 • informera och ge stöd så att personen kan få tillgång till samhällsstöd för en god
  livskvalitet
 • ge riktat stöd till föräldrar och anhöriga genom utbildning och särskilda åtgärder
 • samverka och samarbeta med övrig hälso- och sjukvård, andra aktörer och nätverk utifrån den enskildes behov

Habiliteringens arbetssätt

Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och dess interaktion på aktuella hinder i vardagen kräver alltid en individuell bedömning och är avgörande för behovet av specialiserade behandlande åtgärder. Utredande och behandlande åtgärder planeras utifrån varje individs funktionstillstånd/funktionsnedsättning och dokumenteras i en habiliteringsplan.

Samarbete

Habilitering till barn, ungdomar och vuxna sker i nära samarbete med föräldrar, anhöriga, gode män och med det nätverk som finns runt den enskilde. Det är av stor betydelse att omgivningen är positivt anpassad och att berörda aktörer delar kunskap för att nå gemensamma mål och god nytta för personen med funktionsnedsättning. Kunskapsförmedling till nätverk och omgivning är en central del.

Information, kunskapsöverföring och vägledning som riktar sig till föräldrar, anhöriga och brukaren om:

 • funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen
 • förhållningssätt och strategier för att underlätta inlärning och främja en positiv utveckling
 • olika behandlingsmetoder
 • samhällsstöd och intresseorganisationer
 • information och stöd i samband med övergångar till olika verksamheter ex förskola/skola

Behandling

Behandling vilket även inkluderar förskrivning av hjälpmedel.

Insatserna ges, individuellt eller i grupp, på habiliteringsenheten eller i vardagsmiljön.

Samverkan med intresseorganisationer (brukarorganisationer) sker regelbundet.