Utbildning & konferenser

2018: Göteborg

Habilitering med engagemang
– att skapa värde och mening för livet

Den 13-14 september hölls Kvalitetskonferens Habilitering 2018 med temat ”Habilitering med engagemang – att skapa värde och mening för livet”. Temat syftade på alla de insatser som ges i en värdeskapande habilitering. Det handlar om det engagemang hos patienterna som uppstår när habiliteringens insatser ger värde och mening, men också om det engagemang hos de professionella som krävs för att skapa värde för patienten och vilka vägar som är framgångsrika för att nå dit. En värdeskapande habilitering är personcentrerad. Patientens perspektiv är därför i fokus.

Två inspirerande dagar om forskning och utveckling som innehåller delaktighet, motivation, kreativitet, möten, närvaro och fokus för drygt 800 deltagare.

Konferensen arrangerades av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer tillsammans med Habilitering & Hälsa Västra Götalandsregionen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg och Habiliteringen Region Halland.

Huvudtalare

 • Tone Engen, statsvetare. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Göteborg.
  ”Viktiga värden i världen! Meningsskapandet i mötet mellan mitt liv och ditt arbetsliv”.
 • Thor Sandmel, filosof och matematiker, Oslo.
  Talar om värdet i livet utifrån sin erfarenhet av att leva med cerebral pares.
 • Kate Himmelmann, docent Regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.
  ”Att leva med cerebral pares hela livet”
 • Per Andersson, föreningen ISAAC, Göteborg.
  Är AKK- användare som berättar om hur han inte låter sig hindras vare sig av rörelsenedsättning eller kommunikationssvårigheter.
 • Christopher Gillberg, professor Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, Göteborg.
  ”Livet med ESSENCE – om autism, ADHD och inlärningsproblem i ett livsperspektiv”

Moderator: Karin Klingenstjerna

Program och abstracts

Förutom föreläsningar och posterutställning innehåller programmet parallella workshops, seminarier och muntliga presentationer.

Program Kvalitetskonferens 2018

Översiktsprogram Kvalitetskonferensen 2018

Abstracts