EBH-arbete med inriktning på föräldrautbildande insatser

EBH-arbetet fokuserar på föräldrautbildningar som förmedlar kunskap till föräldrar till barn/unga med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism om funktionsnedsättningen, konsekvenser av funktionsnedsättningen (tex hur den kan påverka barnen i deras vardag) samt metoder/strategier för att underlätta vardagen. Mer specifikt så är EBH-arbetets övergripande syfte att sammanställa det vetenskapliga underlaget rörande hur denna typ av föräldrautbildande insatser bör organiseras och utformas för att öka sannolikheten/möjligheten att föräldrarna har nytta av, tar till sig och omsätter innehållet i föräldrautbildningen.  

Vi kommer att systematiskt söka efter studier som 1) fokuserar på föräldrautbildande insatser mot målgruppen (utan att inkludera insatser direkt till barnet/ungdomen) och 2) berör hindrande och/eller underlättande faktorer i relation till föräldrarnas lärande/att omsätta utbildningens innehåll/uppleva nytta.  

Studierna som inkluderas kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Vi kommer att granska studiernas kvalitet och presentera det sammanvägda vetenskapliga underlaget i en skriftlig rapport. 

Tidsramar:
Arbetsgruppen påbörjade arbetet under våren 2023 och planerar för att presentera en färdig EBH-rapport under våren 2024. 

Arbetsgrupp:  

Anna Rensfeldt Flink, Västra Götalandsregionen (handledare) 

Christos Kolovos, Västra Götalandsregionen 

Linnea Karlsson, Region Kronoberg 

Lisa Engde, Region Östergötland 

Maria Marinopoulou, Region Värmland  

Niklas Löfgren, Region Gotland 

Therese Breed, Region Västmanland