EBH-arbete om tal och oral sensomotorisk intervention färdigt

Gruppens uppdrag var att söka och kritiskt granska det vetenskapliga underlaget för olika typer av sensomotorisk intervention vid tal- och oralsensomotoriska avvikelser inklusive sväljsvårigheter, salivläckage och orala ovanor hos barn från 3 års ålder, ungdomar och vuxna inom habiliteringen.

Evidensgrunden för de olika interventionerna visar dock på ett fortsatt stort behov av forskning. Deltagarna i merparten av de identifierade studierna var barn. Det råder mycket stor brist på studier av intervention för vuxna. I rapporten saknas till stor del därför rekommendationer relaterat till vuxna med olika orofaciala funktionsnedsättningar.

Under vetenskaplig handledning av Anita McAllister och Lotta Sjögreen bestod arbetsgruppen av Madeleine Brodén, Margareta Gonzalez Lindh, Corinna Krüssenberg, Irvina Ristic och Agneta Rubensson.

Läs hela rapporten.