Sammanfattning från områdesmöte

Arbetsgrupp habilitering träffades 5 oktober 2017 i Västerås. Gruppen består av verksamhetschefer inom habilitering.

Sammanfattning av frågor som diskuterades: Ramar skapades för den utvecklingsgrupp som kopplats till vår arbetsgrupp habilitering. Beslutades att IBT-nätverk i 7-län läggs ner. Arbetet med IBT i verksamheten fortsätter dock och utbildning i metoden fortgår. Ett EBH-dialogseminarium om oralmotorik kommer att genomföras i december. Det rapporterades också om att en utbildning om positionering genomförts i Västerås, där deltog även medarbetare från Uppsala och Dalarna.

Arbetsgrupp habilitering träffades 10 mars 2017 i Uppsala. Gruppen består av verksamhetschefer inom habilitering och har från och med i år bytt namn till arbetsgrupp habilitering.

Vid mötet diskuterades förslag på nya EBH-arbeten, något som FSH:s styrelse uppmanat oss till. Ingrid Meissner föreslogs som ersättare för Ann-Marie Gustavsson i FSH:s styrelse. Vi pratade också om specialistutbildningar och specialisttjänster och det blev tydligt att det ser olika ut i olika landsting/regioner vad gäller hur man förhåller sig till detta. Det beslutades att arbetsgrupp habilitering kommer att koppla en ”utvecklingsgrupp” till sig i vilken personer med ansvar för verksamhetsutveckling inom habiliteringsområdet utses från varje landsting/region. Namnet på gruppen behöver diskuteras.

Vi påbörjade en planering för en regiondag tillsammans med enhetschefer och verksamhetsutvecklare i Västerås den 6 oktober samt delgavs information om ett kommande arbete NKS – nationellt kliniskt kunskapsstöd (för primärvården) där habilitering är ett område som kommer att belysas.

Länk: Minnesanteckningarna i sin helhet