Habilitering

KVÅ-koder inom habilitering

Datorskärm i fokus.

Det är viktigt att all hälso- och sjukvårdspersonal får en gemensam terminologi och ett enhetligt sätt att rapportera utförda åtgärder. Med klassifikation av åtgärder (KVÅ) kan personal i vård och omsorg dokumentera information om patienter på ett systematiskt och enhetligt sätt.

Syftet med KVÅ-registrering inom habiliteringen är att med enhetlig registrering av åtgärder möjliggöra verskamhetsuppföljning på lokal, regional och nationell nivå.

Nationell KVÅ-baslista för Habilitering

Utifrån ett uppdrag från Föreningen Habilitering i Sverige har en arbetsgrupp tagit fram en baslista med KVÅ-koder som beskriver habiliteringsinsatser på en övergripande nivå. Koderna ska spegla vad patienterna får.

Utgångspunkter för val av koder har varit:

  • Att koderna ska spegla habiliteringsverksamheternas insatsområde.
  • Att fokus ligger på koder för intervention, men i viss mån även bedömning.
  • Att fokus ligger på vad patienten får och inte vad personalen gör, det vill säga innehåll och inte form.
  • Att i första hand använda KVÅ-koder som beskriver insatser enligt ICF på aktivitets- och delaktighetsnivå samt i vissa fall på kroppsfunktionsnivå.
  • Att använda de koder som beskriver ett helt ICF-kapitel.
  • Att icke-ICF-baserade koder används så sparsamt som möjligt.

Listan ska fungera som en miniminivå för registrering av koder för insatser som patienter får inom habiliteringsverksamhet i Sverige. Varje region kan välja att använda ytterligare koder för insatser man eventuellt vill följa närmare. Det är då viktigt att man följer strukturen enligt Socialstyrelsen, det vill säga om man önskar mer precis utdata ska man välja en kod som ligger under respektive kapitel och avsnitt, men på en mer detaljerad nivå. Om man t ex vill följa upp förskrivning av hjälpmedel kan man lägga till koden QT017 ”Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning” som ligger under den övergripande koden QT000 ”Anpassning och bearbetning av omgivningsfaktorer”. I journal behöver då endast den mer precisa koden sättas, inte båda. De regioner som väljer att koda med större detaljeringsnivå kan lägga samman dessa koder till en övergripande kod vid behov av gemensam statistikinsamling nationellt.

Syfte, användning, utdata

Varje region bör utarbeta egna manualer för det praktiska användandet anpassade efter det journalsystem man använder.

Struktur enligt Socialstyrelsen

KAP = kapitel
AVS = avsnitt
KOD = Åtgärden uttryckt i kod som har fem tecken. Habiliteringens koder ingår i de icke-kirurgiska koderna och har två bokstäver och tre siffror.
TEXT = Åtgärden utryckt i text (brukar även kallas kodtext)
BESKRIVNING = beskrivningstext enligt Socialstyrelsen