Föreningen

Vision

Vision 2022 – För specialistområdet habilitering

Visionen är en beskrivning av vad som kommer att känneteckna svensk habilitering år 2022.Syftet är att den ska vara vägledande i utveckling av svensk habilitering och användas i dialog med andra samhällsaktörer.

”Svensk habilitering är en proaktiv specialitet med nationell samsyn och värdegrund. Den präglas av öppenhet, tillgänglighet, kvalitet och delaktighet.”

Detta gör vi genom att:

Samverka nationellt inom FoU – forskning och utveckling

Habilitering i Sverige ska verka för en utveckling av habiliterings–verksamheten för barn, unga och vuxna utifrån de övergripande mål som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Häri ingår att följa samhällsutvecklingen och kritiskt granska dess verkningar för enskilda och grupper. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för kvalitén i verksamheten och ska på olika sätt stimulera forsknings- och utvecklingsarbete inom de områden som berör situationen för målgruppen.
Nationella habiliteringsprogram finns uppdaterade med aktuell evidens.

Agera på olika arenor

Habilitering i Sverige förverkligar sin vision genom nätverksarbete, arbetsgrupper och egna konferenser. Arbetet bedrivs på nationell och regional nivå. Habilitering i Sverige avger yttranden över offentliga utredningar och deltar på annat sätt i samhällsdebatten inom habiliteringens intresseområden.

Samverka på olika plan för att öka tillgänglighet och mervärde

Kvalitetsutveckling och utvärdering är en naturlig och ständigt pågående process helt integrerad i verksamheten. Den sker genom en kontinuerlig informationsinhämtning, faktasammanställning, dokumentation, analys, förändring samt utveckling av verksamheten. Syftet är dels att säkerställa barnets, ungdomens och den vuxnes inflytande och delaktighet, dels att säkerställa att verksamheten drivs effektivt och på kvalitativt bästa sätt.

Efterleva lagstiftning och FN:s konventioner

Värderingar som ska styra svensk habilitering och rehabilitering ska utformas i enlighet med FN:s standardregler om ”delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder” (1993), konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (2006) samt FN:s barnkonvention (1989).

FN:s standardregler och konventioner tydliga anvisningar när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar. Dessa avser att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar jämlikhet och delaktighet. Reglerna och konventionerna är internationella och Sverige som stat har anslutit sig till dem.

Utveckla specialistområdet efter aktuell, pågående och evidens-, erfarenhetsbaserad utveckling

Svensk habilitering tillhandahåller medicinsk, pedagogisk, social, psykologisk och teknisk kompetens.

Personalen har specialistkunskap inom funktionshinderområdet, det vill säga kunskap om funktionsnedsättningar och dess effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling. Inom specialistområdet ingår kunskap om samhället och hur funktionshinder uppstår. Denna kunskap är såväl yrkesspecifik som gemensam, för att personalen ska kunna möta barn, ungdomar, vuxna, närstående och övrig berörd personal på ett kompetent sätt.

  • Samsyn är vägledande för svensk habilitering för att uppnå likvärdig och god vård (God Vård, Socialstyrelsen).
  • Värdegrund inom svensk habilitering står för ”allas lika värde” och utgår ifrån ett individperspektiv.
  • Tillgänglighet är rätt till specialisthabilitering i rätt tid.
  • Kvalitet kännetecknar svensk habilitering och utvecklas via kvalitetsregister och framgångsrik forskning och utveckling, FoU.
  • Delaktighet i vardagen för ökad självständighet utvärderas i dialog.