Områden

Här kan du läsa om hur habiliteringen är organiserad i varje region. Varje område träffas regelbundet för att diskutera frågor till och från styrelsen. Under Aktuellt hittar du nyheter från områdesmöten samt nyheter från de enskilda regionerna som är av särskilt intresse för alla.


Norra området

Region Norrbotten

Länsenheten Särskilt Stöd ansvarar för Hjälpmedelskonsulenterna, LSS Råd och Stöd, samt vuxenhabiliteringen i länet.
Hjälpmedelskonsulenterna verkar för att personer med funktionsnedsättning får en individuell behovsbedömning och hjälpmedel förskrivna. Uppdraget innebär att stödja hjälpmedelsförskrivarna i förskrivningsprocessen avseende hjälpmedel till barn och vuxna.
Råd och stödverksamheten bedrivs utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ansvara för rådgivning och personligt stöd. Verksamheten riktar sig till vuxna från 18 år.
Länsenhetens vuxenhabilitering ansvarar för specialiserad habilitering och vänder sig till patienter med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Här ingår Neuropsykiatriska vuxenteamet (NeuroVux) som ansvarar för utredningar av neuropsykiatriska frågeställningar hos vuxna utan allvarligare psykiatrisk problematik. Verksamheten riktar sig till vuxna patienter från 18 år.
Antal medarbetare: cirka 50
Verksamhetschef: Christina Karlsson

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Jämtland Härjedalen

Aktuellt från Norra

2017-05-09 Områdesmöte för Norra hålls i oktober

 


Mellersta området

Region Uppsala

Habilitering Uppsala ger habilitering för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar som faller inom habiliteringens ansvarsområde. Habiliteringsenheter finns på fem orter i Uppsala län; Enköping, Bålsta, Östhammar, Tierp och Uppsala. I de något mindre enheterna i länet arbetar personalen med alla funktionshindergrupper. I Uppsala finns det tre större enheter som arbetar diagnosinriktat. Alla enheter består av tvärvetenskapliga team.
Habilitering Uppsala har ett utredningsuppdrag för små barn upp till 6 år med förmodad neuoropsykiatrisk diagnos. Utredningar för övriga patientgrupper delas med bland annat psykiatrin.
Till verksamhetsområdet finns även ett högspecialiserat konsultteam kring svåra beteendestörningar och de arbetar med Positivt BeteendeStöd (PBS) som metod. PBS-teamet arbetar konsultativt som stöd till alla enheter inom Habilitiering Uppsala.
Patientgrupp: Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och autismliknande tillstånd, rörelsenedsättning samt med personer med tidigt förvärvade hjärnskador som ger livslång funktionsnedsättning samt personer med förvärvade hjärnskador i yrkesverksam ålder där det finns stor kognitiv påverkan.
Statistik: Drygt 31 000 besök per år. 2017 inkom cirka 850 remisser varav 570 accepterades.
Antal medarbetare: cirka 140 personer
Verksamhetschef: Ingrid Meissner

Region Västmanland

Habiliteringscentrum Västmanland ger samlad habilitering för barn, ungdomar och vuxna fördelat på tre mottagningar i länet. I centralorten Västerås är verksamheten uppdelad i diagnosinriktade enheter med barn- och vuxenteam. Synenhet finns. Mottagningarna i länet, Fagersta och Köping, arbetar med alla diagnosgrupper i  barn- och vuxenteam. Arbetet bedrivs i tvärvetenskapliga team. Habiliteringscentrum har inget utredningsansvar.
Patientgrupp: Personer med utvecklingsstörning, autism samt till personer med omfattande och bestående rörelsehinder som är medfödda eller tidigt förvärvade. Till personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder ges insatser som rör kommunikation och kognition. Även personer med omfattande och bestående synnedsättning har rätt till insatser. Till hörselskadade, döva och dövblinda personer förmedlas tolkservice.
Statistik: cirka 19 700 besök per år
Antal medarbetare: cirka 150
Verksamhetschef: Annica Winroth

Region Dalarna

Habiliteringen i Dalarna ger habilitering för barn, ungdomar och vuxna fördelat på fem enheter i länet, Falun, Borlänge, Mora, Ludvika och Hedemora. Arbetet bedrivs i tvärvetenskapliga team. Brukarna ska ha behov av, och ges tillgång till, insatser från flera kompetensområden som inte kan erbjudas från andra verksamheter.
Patientgrupp: Personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar; intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, autism eller autismliknande tillstånd remitterade före 6 års ålder, hjärnskada förvärvad före 16 års ålder.
Statistik: cirka 27 600 besök per år
Antal medarbetare: cirka 125
Verksamhetschef: Cecilia Björklund

Region Gävleborg

 

Region Sörmland

Habiliteringsverksamheten i Region Sörmland är en länsövergripande verksamhet för barn, unga och vuxna med varaktiga, medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.
Mottagningar är geografiskt organiserade och finns i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Hörsel- och dövmottagningen, synmottagningen och tolkcentralen har ett länsövergripande uppdrag. Dessa är placerade och utgår från Eskilstuna.
Patientgrupp och uppdrag: Funktionsnedsättningen har sin grund i psykomotorisk utvecklingsförsening, rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, bestående hjärnskada, hörselskada, synskada eller bestående funktionsnedsättning efter sjukdom/skada. Verksamheten har utredningsuppdrag för autismspektrumtillstånd, alla åldrar och personkretsbedömningar för vuxna som ligger till grund för kommunernas ställningstagande till berättigande av LSS-insatser. På förfrågan kan fin- och grovmotoriska bedömningar och hjälpmedelsförskrivning göras för barn i skola eller som komplement till annan utredning. För Tolkcentralen är uppdraget att främja kommunikation genom specialiserade tolktekniker i vardagssituationer.
Antal besök: 10 011 januari-april 2019
Inkomna remisser: 506, avslag 128
Antal medarbetare: cirka 150 personer
Verksamhetschef: Birgitta Törnblom

Region Värmland

Habiliteringen i Region Värmland är en länsövergripande specialistverksamhet som erbjuder tvärprofessionella och specialiserade insatser för barn, ungdomar och vuxna med långvariga funktionsnedsättningar. Habiliteringen i Värmland är uppdelad mellan barn- och ungdomshabiliteringen samt vuxenhabiliteringen med huvudkontor i Karlstad. Verksamheten har även lokalkontor i Arvika, Kristinehamn och Torsby.
Patientgrupp: Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och autismliknande tillstånd, personer med medfödd eller tidigt förvärvade hjärnskador som ger livslång funktionsnedsättning samt personer med förvärvade hjärnskador i yrkesverksam ålder där det finns stor kognitiv påverkan samt vissa rörelsehinder förvärvade före 18-års ålder.
Statistik: cirka 2400 patienter/klienter per år och cirka 18 000 vårdkontakter per år
Antal medarbetare: cirka 90 medarbetare
Verksamhetschef: Anita Nyquist

Aktuellt från Mellersta

2018-05-25 Sammanfattning från områdesmöte Mellersta

2018-02-14 Sammanfattning från 7-läns arbetsgrupp

2017-05-09 Sammanfattning från områdesmöte


Storstadsområdet

Region Stockholm

Habilitering & Hälsa täcker hela Stockholms län. Ledningen består av en verksamhetschef och fyra sektionschefer. Inom verksamheten finns 3 sektioner:

  • Barn – där länets alla barnhabiliteringscenter ingår
  • Vuxen – där länets alla vuxenhabiliteringscenter ingår
  • Länsövergripande – där enheter som tar emot patienter från hela länet inom specifika områden ingår

Patientgrupp: Rörelsenedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning och ASD samt ett begränsat utbildningsuppdrag kring adhd.
Statistik: cirka 150 000 besök per år och träffar cirka 20 000 patienter per år
Antal medarbetare: cirka 750
Verksamhetschef: Joakim Lavesson
För mer information: www.habilitering.se

Region Skåne

Vuxenhabiliteringen Skåne är en verksamhet för personer över 18 år med medfödda eller tidigt förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar. Verksamheten består av fem enheter placerade på åtta geografiska orter i Skåne. Samtliga enheter har uppdraget att ge habiliterande insatser enligt HSL  samt att verkställa beslut om Råd och Stöd enligt LSS. Verksamheten ansvarar tillsammans med Psykiatrin i Skåne även för ett högspecialiserat konsultteam för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism och svår beteendeproblematik.
Statistik: Vuxenhabiliteringen ger insatser till omkring 3 500 personer årligen
Antal medarbetare: cirka 130
Verksamhetschef: Ingrid Kongslöv

Barn- och ungdomshabiliteringen Region Skåne är en verksamhet för barn och ungdomar 0-17 år med medfödda eller tidigt förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Verksamheten består av 8 enheter placerad på 10 geografiska orter i Skåne. Dessutom finns enheten BarnRehab Skåne som är en specialresurs med särskild kunskap inom nutrition, uroterapi, kommunikation samt rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. Inom verksamheten finns även habiliteringen vid Riksgymnasiet i Kristianstad samt Skånes kunskapscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli.
Statistik: Barn- och ungdomshabiliteringen ger insatser till 6700 patienter årligen, cirka 100 000 vårdkontakter.
Antal medarbetare: cirka 350
Verksamhetschef: Petra Bovide

Västra Götalandsregionen

Habiliteringen tillhör Habilitering & Hälsa, en egen förvaltning inom Västra Götalandsregionen. I Habilitering & Hälsa ingår förutom habiliteringsverksamhet, även synverksamhet,
hörsel- och dövverksamhet samt tolkverksamhet. Habiliteringsverksamheten är uppdelad i två verksamheter, Barn- och Ungdomshabilitering och Vuxenhabilitering med en verksamhetschef för varje område. Varje verksamhetsområde har i sin tur mottagningsenheter som leds av enhetschefer. Vid varje enhet arbetar flera team. Specialistteam, kompetensteam och olika kunskapsgrupperingar finns i verksamhetsområdet.
Patientgrupp: Habiliteringen ger stöd till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar, och deras närstående. Det kan vara en nedsättning i förmågan att röra sig, förstå omvärlden eller att kommunicera och samspela med andra människor. Utöver sedvanligt habiliteringsuppdrag har vuxenhabiliteringen i Skaraborg en utökad målgrupp och tar även emot personer med förvärvade hjärnskador utan bestående begåvningsnedsättning. I Skaraborg finns även en dygnet-runt-verksamhet, Knoppaliden, som tar emot för utredning och behandling av barn/ungdomar.
Uppdrag: Verksamheten har i uppdrag att efter ansökan om LSS – Råd och stöd, utreda, handlägga och besluta om insatser för personer både i den egna målgruppen samt för personer utanför den.

Aktuellt från Storstadsområdet

Inga nyheter för denna region än.

Södra området

Region Gotland

Region Östergötland

Region Blekinge

Region Kronoberg

Region Jönköpings län

Region Kalmar län

Region Halland

Aktuellt från Södra

2018-10-08 Områdesmöte Södra

2017-05-08 Aktuella frågor Södra