Områden

Här kan du läsa om hur habiliteringen är organiserad i de olika landstingen/regionerna. Varje område träffas regelbundet för att diskutera frågor till och från styrelsen. Under rubriken ”Aktuellt” hittar du nyheter från områdesmöten samt nyheter från de enskilda landstingen/regionerna som är av särskilt intresse för alla.


Södra

Skåne – Region Skåne

Vuxenhabiliteringen Skåne är en verksamhet för personer över 18 år med medfödda eller tidigt förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar. Verksamheten består av fem enheter placerade på åtta geografiska orter i Skåne. Samtliga enheter har uppdraget att ge habiliterande insatser enligt HSL  samt att verkställa beslut om Råd och Stöd enligt LSS. Verksamheten ansvarar tillsammans med Psykiatrin i Skåne även för ett högspecialiserat konsultteam för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism och svår beteendeproblematik.
Antal medarbetare: cirka 130
Statistik: Vuxenhabiliteringen ger insatser till omkring 3 500 personer årligen
Verksamhetschef: Ingrid Kongslöv
För mer information: www.skane.se/habilitering

Barn och ungdomshabiliteringen xxx

Blekinge – Landstinget Blekinge

xx

Kronoberg – Region Kronoberg

xx

Jönköping – Region Jönköpings län

xx

Kalmar – Landstinget i Kalmar län

xx

Aktuellt från Södra

2017-05-08 Aktuella frågor Södra


Västra

Västra Götaland – Västra Götalandsregionen

xx

Halland – Region Halland

xx

Aktuellt från Västra

Inga nyheter för denna region än.

Östra

Stockholm – Stockholms läns landsting

Habilitering & Hälsa täcker hela Stockholms län. Ledningen består av en verksamhetschef och fyra sektionschefer. Sektionerna består av sektion 1 barn – länets barnhabiliteringscenter, sektion 2 vuxen – länets vuxenhabiliteringscenter, sektion 3 och sektion 4 med enheter som har upptagningsområde hela Stockholms län.
Patientgrupper:
Statistik: cirka 150 000 besök/år och träffar cirka 20 000 patienter/år
Antal medarbetare: cirka 750
Verksamhetschef: Joakim Lavesson
För mer information: www.habilitering.se

Gotland – Region Gotland

xx

Östergötland – Region Östergötland

xx

Aktuellt från Östra

Inga nyheter för denna region än.

Mellersta

Uppsala – Region Uppsala

xxx

Västmanland – Region Västmanland

Habiliteringscentrum ger samlad habilitering för barn, ungdomar och vuxna fördelat på tre mottagningar i länet. I centralorten Västerås är verksamheten uppdelad i diagnosinriktade enheter med barn- och vuxenteam. Synenhet finns. Mottagningarna i länet, Fagersta och Köping, är ej diagnosinriktad utan bara uppdelad barn- och vuxenteam.  Arbetet bedrivs i tvärvetenskapliga team. Habiliteringscentrum har inget utredningsansvar.
Patientgrupper: Personer med utvecklingsstörning, autism samt till personer med omfattande och bestående rörelsehinder som är medfödda eller tidigt förvärvade. Till personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder ges insatser som rör kommunikation och kognition. Även personer med omfattande och bestående synnedsättning har rätt till insatser. Till hörselskadade, döva och dövblinda personer förmedlas tolkservice.
Statistik: cirka 18 700 besök
Antal medarbetare: cirka 140
Verksamhetschef: Annica Winroth
För mer information: Habiliteringscentrum Västerås

Dalarna – Landstinget Dalarna

Habiliteringen i Dalarna ger habilitering för barn, ungdomar och vuxna fördelat på fem enheter i länet, Falun, Borlänge, Mora, Ludvika och Hedemora. Arbetet bedrivs i tvärvetenskapliga team. Brukarna ska ha behov av, och ges tillgång till, insatser från flera kompetensområden som inte kan erbjudas från andra verksamheter.
Patientgrupper: Personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar; intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, autism eller autismliknande tillstånd remitterade före 6 års ålder, hjärnskada förvärvad före 16 års ålder.
Statistik: cirka 27 600 besök
Antal medarbetare: cirka 125
Verksamhetschef: Ulla Rönnols
För mer information: Landstinget Dalarnas habilitering

Gävleborg – Region Gävleborg

xxx

Örebro – Region Örebro län

xx

Södermanland – Landstinget Sörmland

xxx

Värmland – Landstinget i Värmland

xxx

Aktuellt från Mellersta

2017-05-09 Sammanfattning från områdesmöte


Norra

Norrbotten – Region Norrbotten

Länsenheten Särskilt Stöd  ansvarar för Hjälpmedelskonsulenterna, LSS Råd och Stöd, samt vuxenhabiliteringen i länet.
Hjälpmedelskonsulenterna verkar för att personer med funktionsnedsättning får en individuell behovsbedömning och hjälpmedel förskrivna. Uppdraget innebär att stödja hjälpmedelsförskrivarna i förskrivningsprocessen avseende hjälpmedel till barn och vuxna.
Råd och stödverksamheten bedrivs utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ansvara för rådgivning och personligt stöd. Verksamheten riktar sig till vuxna från 18 år.
Länsenhetens vuxenhabilitering ansvarar för specialiserad habilitering och vänder sig till patienter med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Här ingår Neuropsykiatriska vuxenteamet (NeuroVux) som ansvarar för utredningar av neuropsykiatriska frågeställningar hos vuxna utan allvarligare psykiatrisk problematik. Verksamheten riktar sig till vuxna patienter från 18 år.
Antal medarbetare: cirka 50
Verksamhetschef: Christina Karlsson

Västerbotten – Västerbottens läns landsting

xxx

Västernorrland – Landstinget Västernorrland

xxx

Jämtland – Region Jämtland Härjedalen

xxx

Aktuellt från Norra

2017-05-09 Områdesmöte för Norra hålls i oktober