Föreningen

Opinion

Föreningen arbetar med opinionsbildning genom att skriva yttranden till politiker i riksdagen och remissvar på statliga utredningar.

Remisser och remissvar

När Föreningen har blivit tillfrågad att lämna ett svar på en remiss från en myndighet kallas det remiss och remissvar.

Regeringsuppdrag  sällsynta sjukdomar

Remissvar från föreningen

2011-08-08 Remissvar till regeringen angående Sällsynta sjukdomar


Möjlighet att leva som andra

Statens offentliga utredningar (SPU): Betänkande SOU 2008:77

Remissvar från föreningen

2009-01-07 Remissvar_betänkandet SOU 2008-77 


Allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering med andra åtgärder eller insatser

Remissvar från föreningen

2007-01-19 Remissvar föreskrift och allmänna råd om samordning av insatser


LSS

Yttrande från föreningen

2005 Remissvar angående SOU 2004-103 LSS


Klassifikationssystem KÅVO

Remissvar från föreningen

2004 Remissvar angående klassifikationssystem KÅVO


Yttranden och svar

När Föreningen uttalar ett tyckande i en sakfråga kallas det yttranden och svar.

Angående bedömning av egenvård

Yttrande från föreningen

2015 Yttrande till Socialstyrelsen gällande meddelandeblad Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård


Autismspektrumtillstånd – Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet

Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) rapport: Autismspektrumtillstånd

Yttrande från föreningen

2013-08-30 Brev till SBU angående SBU-rapporten Autismspektrumtillstånd

2013-08-30 Kommentar till SBU angående rapport Autismspektrumtillstånd

Svar

2013-09-18 Svar från SBU angående rapport Autismspektrumtillstånd


Förändringar i föräldraförsäkringen gällande tillfällig föräldrapenning

Yttrande från föreningen

2012-11-30 Yttrande till diskrimineringsombudsmannen angående tillfällig föräldrapenning


Seminarium om för tidigt födda barn

2012-02-21 Brev till Barbro Westerholm angående för tidigt födda barn


Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet

Statens offentliga utredningar (SOU): Betänkande SOU 2011:77

Yttrande från föreningen

Yttrande till Socialdepartementet angående betänkande 2011-77


Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Yttrande från föreningen

2008 Yttrande över Rätt insatser i rimlig tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa


Översyn om lagen om assistansersättning

Yttrande från föreningen

2006 Skrivelse direktiv LASS